Publikační etika

[English version below]

(na základě doporučení společnosti Elsevier a COPE)

Reflexe uplatňuje publikační etiku ve vztahu ke všem stranám, jež se účastní publikačního procesu, tj. ve vztahu k autorům, recenzentům, redaktorům i vydavatelům.

Autoři: Autor, jenž nabízí Reflexi rukopis, se zaručuje, že text je jeho vlastní dílo, že dosud nebyl publikován a že není zároveň nabízen k publikaci jinde. Zaručuje se také, že myšlenky a formulace v textu, jejichž autorem není on sám, jsou jako takové náležitě vyznačeny a že jejich autor je uveden prostřednictvím odpovídající citace. Nabídnutí téhož rukopisu do více než jednoho časopisu zároveň je neetické a nepřijatelné. Nepřesná tvrzení, jež autor vědomě uvádí, chápeme jako neetické chování a jsou nepřijatelná. Plagiátorství ve všech jeho podobách představuje neetické chování a je nepřijatelné. Autorství by mělo být omezeno na ty, kteří významně přispěli k vytvoření textu. Hlavní autor by měl zajistit, aby všichni spoluautoři byli při schvalování konečné verze příspěvku v plné shodě.

Recenzenti: Posudky napomáhají redakci při formulaci redakčních rozhodnutí. Recenzenti vykonávají práci pro časopis dobrovolně a mají právo odmítnout posoudit konkrétní rukopis podle svého uvážení, například pokud jim jejich současné pracovní vytížení nebo jiné závazky znemožňují provést posouzení včas. Recenzenti by neměli přijímat rukopisy, k jejichž posuzování se necítí kompetentní nebo ve vztahu k nimž cítí střet zájmů. Od recenzentů, kteří přijali text k posouzení, se očekává, že recenzi předloží do čtyř týdnů. Veškeré rukopisy nabízené recenzentovi k posouzení jsou považovány za důvěrné dokumenty. Posouzení by mělo být prováděno nestranně a komentáře by měly být formulovány jasně a měly by být doplněny argumenty. Recenzenti by měli upozorňovat na díla, která autor v rukopise využívá a necituje. Každé takové upozornění musí být doplněno příslušnou citací. Recenzent by měl redakci upozornit, pokud vidí podobnost mezi posuzovaným rukopisem a jiným textem, který zná.

Redaktoři: Redaktoři jsou zcela zodpovědni za rozhodnutí, který z článků nabídnutý časopisu bude publikován. Při svém rozhodování se mohou obracet na redakční radu časopisu a recenzenty. Redaktoři se řídí zásadami vydavatele a právními normami, které v dané době platí. Rukopisy hodnotí výhradně na základě jejich intelektuálního obsahu a jejich přínosu k dané oblasti bádání. Redaktoři by měli přijmout odpovídající rozhodnutí, pokud se objeví jakékoli podněty tykající se etického aspektu nabízeného rukopisu nebo publikovaného příspěvku. Informace k předloženému rukopisu mohou poskytovat pouze autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, jiným poradcům redakce a v některých případech členům redakční rady a vydavateli. Redaktoři vyvinou veškeré úsilí, aby zajistili integritu recenzního posouzení textu, především nesdělují recenzentům jméno autora rukopisu a autorovi jména recenzentů.

Prohlášení o otevřeném přístupu k obsahu časopisu: Reflexe je časopis s otevřeným přístupem, to znamená, že veškerý obsah je uživateli k dispozici zdarma na internetových stránkách časopisu. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora. To je v souladu s definicí platformy BOAI. Časopis Reflexe používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Poplatky: Časopis nevybírá žádné poplatky za zpracování a publikaci článků.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

(based on Elsevier recommendations and COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors) Ethical guidelines for journal publication

Our journal is committed to ensuring ethics in publication and quality of articles. Conformance to standards of ethical behavior is therefore expected of all parties involved: Authors, Reviewers, Editors, and the Publisher.

Authors: By submitting a manuscript to Reflexe, the author(s) warrant that the manuscript is their own, original work and that it has neither been published previously nor is currently being considered for publication elsewhere. They also warrant that the sources of any ideas and/or words in the manuscript that are not their own have been properly attributed through appropriate citations and/or quotes. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable. Plagiarism in all its forms (from ‘passing off’ another’s paper to copying or paraphrasing substantial parts of another’s paper without attribution) constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the study. The corresponding author should ensure that there is a full consensus of all co-authors in approving the final version of the paper and its submission for publication.

Reviewers: Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper. Reviewers perform work for the journal on a volunteer basis and are free to decline invitations to review particular manuscripts at their discretion, for example, if their current employment workload and/or other commitments make it prohibitive for them to complete a review in a timely fashion. They should also not accept manuscript review assignments for which they feel unqualified or in which they feel conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors or institutions connected to the papers. Reviewers who have accepted manuscript assignments are normally expected to submit their reviews within four weeks. Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. Reviews should be conducted impartially, and observations should be formulated clearly with supporting arguments, providing detailed and constructive feedback to assist the authors in improving their work. Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Editors: Editors are responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published and they may confer with journal’s editorial board or reviewers in making this decision. Editors may be guided by the policies of the publisher and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. They should evaluate manuscripts exclusively on the basis of their intellectual content and academic merit. Editors should take reasonable responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper. They must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and in some instances the editorial board members and the publisher, as appropriate. Additionally, the editors will make every effort to ensure the integrity of the blind review process by not revealing the identity of the author(s) of a manuscript to the reviewers of that manuscript, and vice versa.

Open Access Statement: Reflexe is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. Reflexe applies the Creative Commons Attribution 4.0 International License to articles and other works we publish. If you submit your paper for publication by Reflexe, you agree to have the CC BY license applied to your work. The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.

Charges: The journal does not have article processing and submission charges.

The journal is archived in Portico.