Reflexe 59

STUDIE • Studien • Articles

Aporie hledání Boha v paměti. Význam analýzy paměti v X. knize Augustinových Vyznání / Alena Roreitnerová

Mojžíš a svět idejí. Poznání dané podle Filóna Alexandrijského izraelskému králi, zákonodárci, veleknězi a prorokovi / Markéta Dudziková

Nemoc mladého Huma a filosofická krize / Hynek Janoušek

Původ jazyka a antropologie. Vliv Herdera a Humboldta na Franze Boase / Lara Bonneau (přel. H. Fořtová)

TEXTY • Texte • Texts

Dopis lékaři / David Hume (přel. H. Janoušek)

Ospravedlnění základních práv. Diskursivně-teoretický přístup / Rainer Forst (přel. M. Patočka – R. Pech)

Kde končí minulost a začíná současnost? K pojetí lidských práv u Rainera Forsta / Robin Pech

ROZHOVOR • Gespräch • Interview

Etická priorita mimořádného / Irina Rotaruová a Cristinel Ungureanu – Bernhard Waldenfels (přel. J. Sirovátka)

DISKUSE • Diskussion • Discussion

Zrození Kvaszova absolutního idealismu z ducha geometrie / Vojtěch Kolman

Zrození perspektivy z ducha divadla. Ke knize Ladislava Kvasze Prostor mezi geometrií a malířstvím / Karel Thein

RECENZE • Rezensionen • Book Reviews

Aristotelés, Kategorie (M. Havrda)

V. Punčochář, Paradoxy klasické logiky. Filosofie a logika hypotetických vět (P. Arazim)

K. Kosík, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969 (M. Šimsa)

M. Ritter, Poznáním osvobozovat budoucí. Benjaminova teorie pravdy (A. Roreitnerová)

J. Černý, Jevení a spása. Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho (M. Jiskra)

Autoři čísla